Nog geen alternatief voor waterinjectie Schoonebeek

Adviesbureau RoyalHaskoningDHV onderzocht welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van waterzuiveringstechnieken. Dit is van belang voor de verwerking van productiewater van het olieveld Schoonebeek. Het onderzoek wees uit dat op dit moment nog geen zuiveringstechniek voorhanden is die meer milieuvriendelijk is dan de huidige manier van waterverwerking: injectie in lege gasvelden.

Twee jaar geleden voerde het adviesbureau RoyalHaskoningDHV (RHDHV) de wettelijke zesjaarljkse herevaluatie uit van de waterinjectie in Twente. Bij de afronding van dit evaluatieproces gaf NAM aan om ook in de tussentijd de ontwikkelingen in de gaten te blijven houden op het gebied van waterzuivering. In de afgelopen maanden onderzocht RHDHV voor NAM deze ontwikkelingen.

Op dit moment wordt het productiewater dat meekomt uit de diepe ondergrond van Schoonebeek, via een zeventig kilometer lange pijpleiding teruggebracht in de ondergrond van Twente. Dat gebeurt in een leeg gasveld in Rossum.

De samenstelling van het injectiewater wordt bepaald door de waterkwaliteit van het productiewater met daarbij de toegevoegde mijnbouwhulpstoffen. De meting vindt plaats nadat het productiewater de oliebehandelingsinstallatie (OBI) in Schoonebeek heeft verlaten en via de transportleiding naar de waterinjectielocaties gaat. In de loop van de jaren is de waterkwaliteit van het productiewater veranderd, doordat steeds meer geïnjecteerd stoom de onttrekkingsputten bereikt. Hierdoor vindt een verdunning plaats en daarmee afname van concentraties. Dit blijkt duidelijk uit het chloridegehalte, dat gedurende 2017 is afgenomen van 26.000 milligram per liter naar 17.000 milligram per liter halverwege 2017.

Drie technieken

De NAM beloofde de alternatieven voor deze waterinjectie om de zes jaar te bekijken, maar ook tussendoor op eigen verantwoordelijkheid de alternatieven in de waterzuivering te bestuderen. RHDHV heeft daarom in opdracht van NAM opnieuw gekeken naar de laatste stand van zaken.

Het bureau onderzocht de inzet van Een proces op basis van de bewezen technologie van Mechanical Vapour Recompression, een proces op basis van de DyVaR-technologie van Salttech en een proces op basis van keramische membranen gevolgd door elektrodialyse (CMF-ED). Hoofdconclusie is dat er vooralsnog nog geen techniek beschikbaar is die tot een andere afweging leidt voor de verwerkingswijze van het productiewater. De ontwikkelingen in de waterzuivering blijven echter interessant voor NAM om ook op korte termijn te blijven volgen. Op lange termijn staat de volgende herevaluatie gepland in 2022.

Testlocatie productiewater

Onderdeel daarvan is dat NAM op dit moment kijkt naar welke NAM-locatie in of rondom Schoonebeek het meest geschikt is om een testfaciliteit aan te leggen. Met deze testfaciliteit kunnen geïnteresseerde ondernemingen hun waterzuiveringstechnieken testen met het echte productiewater. Daarbij wordt ook gekeken welke wettelijke vereisten -die gelden in de mijnbouwsector- van toepassing zijn en wordt er uiteraard vooraf overlegd met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en de betreffende gemeente.

Delen:
Tags
Author