Risicocommunicatie niet op orde bij veel BRZO-bedrijven

Nog lang niet alle BRZO-bedrijven in Nederland hebben hun risicocommunicatie op orde. Dat blijkt uit onderzoek van PR-bureau Wisse Kommunikatie uit Arnhem onder 58 bedrijven. Het onderzoek was grotendeels een herhaling van een vergelijkbaar onderzoek uit 2015. In dat jaar werd de Seveso III-richtlijn van kracht, die BRZO-bedrijven vraagt transparanter te communiceren over de risico’s en actieplannen in geval van een incident.

Dat het concept ‘risicocommunicatie’ voor enige verwarring zorgt, bleek uit de antwoorden op de vragen over dit onderwerp. Veel deelnemers verwarden ‘risicocommunicatie’ met ‘crisiscommunicatie’ en lieten de vragen over risicocommunicatie geheel of gedeeltelijk open. Het onderzoek toonde verder aan dat de directie (51,3%), een apart crisisteam (33,3%) of de afdeling Safety, Health & Environment (12,8%) zich met risicocommunicatie bezighoudt. Geen van de BRZO-bedrijven krijgt daarbij ondersteuning van de eigen communicatie-afdeling of een extern communicatiebureau.

Websites

De communicatiekanalen die bedrijven het meest gebruiken voor risicocommunicatie zijn de website, social media, klankbordgroepen, open dagen, e-mails en persoonlijk contact. Uit een analyse van de websites van 27 ondervraagde bedrijven blijkt dat 16 van de 27 bedrijven niet of onduidelijk vermelden met welke (chemische) stoffen ze werken. Ook staat op veel websites niet aangegeven welke maatregelen het bedrijf neemt om incidenten te voorkomen en wat omwonenden in geval van een incident moeten doen. Volgens de Seveso III-richtlijn moet deze informatie wel op de website te vinden zijn.

Crisiscommunicatie

Over het concept crisiscommunicatie is meer duidelijkheid. Van de deelnemende bedrijven verkeerde veertig procent zelf wel eens in een crisissituatie (brand, lekkage van chemicaliën, ontploffingsgevaar of bedrijfsongevallen). In iets meer dan de helft van de gevallen is dat incident door de media opgepakt.

In het algemeen is de directie (65,8%) of een crisisteam (23,7%) verantwoordelijk voor de communicatie tijdens crises. De inhoud van het communicatieplan bestaat vrijwel altijd uit de volgende drie onderdelen: contactenlijst van stakeholders, actielijst met de te nemen stappen en scenario’s met bijbehorend stappenplan. Bij ruim zestig procent van de bedrijven wordt het crisiscommunicatieplan regelmatig herzien. Als voornaamste communicatietools in geval van een crisis worden de website en social media genoemd.

Aan het onderzoek, uitgevoerd in juli en augustus van dit jaar, werkten 58 van de ongeveer 350 Nederlandse BRZO-bedrijven mee. 21,6% van de deelnemers was werkzaam bij bedrijven met meer dan 200 werknemers, 39,2% bij bedrijven met een omvang tussen de 51 en 200 werknemers.

Delen:
Tags
Author