ammoniak

Studie: beleid ammoniaktransport en -opslag herijken

Met het oog op de verwachte groei van het transport van ammoniak als waterstofdrager hebben Minister Jetten van Klimaat en Energie en Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren naar de volumes die getransporteerd worden en de omgevingsveiligheid hiervan. Het onderzoek is uitgevoerd door Arcadis, Berenschot en TNO.

De studie bevestigt dat in de periode tot 2035 aanzienlijke hoeveelheden waterstofdragers in ons land zullen worden getransporteerd en opgeslagen. Dit gaat met name om ammoniak. Volgens het rapport schuurt de toename van het ammoniaktransport met het huidige beleid voor gevaarlijke stoffen. De studie wijst daarbij ook op de veiligheidseffecten van het transport en opslag van ammoniak op de stedelijke ontwikkelingen. In dat kader benadrukt de studie de noodzaak om buisleidingen voor ammoniak aan te leggen.

Herijken

In 2005 besloot het kabinet om het vervoer van ammoniak over het spoor te beperken. Het kabinet wil dit standpunt nu ‘herijken’ omdat toentertijd ammoniak niet in beeld was als energiedrager, maar alleen als chemische grondstof. De overheid gaat met haar Duitse en Belgische collega’s in overleg over de veiligheidsaspecten van grensoverschrijdend transport van waterstofrijke energiedragers. Daarna zal het kabinet antwoord op de vraag kunnen geven welke rol zij ziet voor ammoniak als energiedrager binnen de energietransitie en hoe zij zal moeten omgaan met de risico’s.

Vergunningsaanvragen

De visie hierop moet deel uit gaan maken van het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) dat in ontwikkeling is. Een conceptversie hiervan wordt verwacht rond de zomer 2023 en een definitieve uitwerking voor eind 2023. In bredere zin werkt het kabinet aan beleid betreffende de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de energietransitie en energie-opslag, onder meer van waterstofrijke energiedragers zoals ammoniak.

Specifiek zal worden gekeken naar de veiligheid van de ammoniaktransporten per spoor en de stikstofuitstoot. Omdat verschillende overheden nu al vergunninsaanvragen voor het aanlanden, de opslag, overslag en het kraken van ammoniak worden ingdiend, zal het kabinet op korte termijn, voor het einde van 2023, een standpunt hierover bekend maken.

Het huidige beleid over transport van ammoniak als grondstof biedt geen ruimte voor het actief stimuleren van opslag en doorvoer van ammoniak als waterstofdrager door ons land. Of dit op termijn wel zo is hangt af van het nieuw te bepalen kabinetsstandpunt. Het kabinet zet verder in op de technologische doorontwikkeling van alternatieve waterstofdragers met een lager risicoprofiel.

Kansen

De minister en staatssecretaris geven wel aan dat de import van ammoniak ook kansen biedt voor het behouden en ontwikkelen van de rol die onder andere onze zeehavens hebben als hub voor grondstoffen- en energie en het daarmee samenhangende vestigingsklimaat in Nederland. Ook biedt het kansen om de lokale productie van ammoniak in ons land te vervangen door duurzaam geproduceerde ammoniak als grondstof. Voor zover het daarbij een vraag betreft bij Chemelot kan ammoniak op termijn mogelijk daarheen worden vervoerd via de Delta Rijn Corridor (tracé van buisleidingen) die nu in ontwikkeling is. Ook in een deel van de potentiële vraag vanuit Duitsland kan dan via die route worden voorzien.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl