TNO: Energietransitie kan sneller

De energietransitie vergt veel meer dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen, stelt TNO in de whitepaper De energietransitie moet sneller. Deze geeft een beknopt maar concreet overzicht van oplossingen waarmee de transitie kan worden versneld en laat zien wat daar voor nodig is.

In de whitepaper schetst TNO voor een aantal dominante sectoren belangrijke opties waarmee de energietransitie kan worden versneld. Het richt zich daarbij op de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, samen verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van de Nederlandse broeikasgasemissies. Ook wordt aandacht besteed aan de brandstoffen voor de internationale lucht- en scheepvaart en aan het verminderen van consumptie als aangrijpingspunt voor reducties in de onderzochte sectoren.

De studie biedt per sector een overzicht wat er nodig is om de energietransitie te versnellen. Waar zijn er al oplossingen voorhanden, waar zijn ze geïdentificeerd maar nog niet in gang gezet en op welke punten moeten er nog oplossingen worden ontwikkeld?

Gebrek aan mensen

Het oplossen van het gebrek aan mensen om de transitie te realiseren in de elektriciteitssector en in de gebouwde omgeving is cruciaal om de energietransitie te versnellen, stelt TNO in de whitepaper. Verder moet een nieuw marktmodel in de elektriciteitssector voorkomen dat de overgang naar zonne- en windenergie stagneert. Voor de verduurzaming van de industrie en de lucht- en scheepvaart is nog veel nieuwe technologische innovatie nodig. In de elektriciteitssector is het versneld aanleggen van netwerkcapaciteit een manier om sneller over te schakelen op schone energie.

Voor alle sectoren is ook de reductie van de consumptie belangrijk om sneller te verduurzamen, door een combinatie van gedrags- en systeemverandering. Ook het vroegtijdig en serieus betrekken van burgers bij klimaatbeleid, energieprojecten in de leefomgeving en de verduurzaming van huizen kan de transitie versnellen.

Download hier de whitepaper van TNO.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl