Zeeland presenteert als eerste Regionale Energiestrategie

De regio Zeeland presenteert de eerste Regionale Energiestrategie (RES). Dit plan wil voor 2050 broeikasgassen terugdringen en de opwarming van de aarde tegengaan. Met de RES geeft Zeeland invulling aan het landelijk en Parijse Klimaatakkoord en geeft richting aan de energietransitie.

In de RES staat hoe de regio Zeeland in de komende decennia overschakelt op schone energiebronnen en energie bespaart. Het plan is tot stand gekomen dankzij samenwerking van Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers. Zij werken samen binnen het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord.

Waterstoffabriek in de regio

Het Zeeuwse plan beschrijft onder andere dat in Zeeland in 2050 alleen nog hernieuwbare energie wordt opgewekt. Ook zijn alle woningen energieneutraal en stoot het vervoer geen CO2 meer uit. De focus voor het verduurzamen van woningen en gebouwen ligt vooral op isolatie, energiebesparing en het maken van doordachte keuzen. Elektrisch rijden is mogelijk door een elektriciteitsnet met voldoende laadpalen. Samen met de industrie zet de regio in op een groene waterstoffabriek met een capaciteit van 100 MW. De bestaande waterstofvraag in Zeeland is volgens het plan al enorm groot. De huidige industriële waterstofvraag in Zeeland is ca. 412 kton/jaar. In Zeeland wordt volgens de provincie meer waterstof verbruikt dan in alle andere Nederlands industrieclusters gezamenlijk. Waterstof wordt in de regio direct toegepast als grondstof voor verscheidene toepassingen in chemie en raffinage. Belangrijkste spelers zijn Yara Sluiskil (kunstmestproductie) en Zeeland Refinery (olieraffinaderij) in Vlissingen-Oost.

Woordvoerder en voorzitter van het bestuurlijk RES kernteam, gedeputeerde Jo-Annes de Bat, benadrukt hoe belangrijk het voor Zeeland is om een gedragen plan te hebben voor deze energie- en klimaatopgave: ‘Duurzaamheid en rentmeesterschap zitten in het Zeeuwse DNA. Wij kijken nuchter naar de feiten en presenteren doelen en maatregelen die haalbaar, betaalbaar maar ook noodzakelijk zijn.’

CO2 neutrale industrie in 2050

De energietransitie binnen de Zeeuwse industrie wordt uitgevoerd door Smart Delta Resources (SDR), een initiatief van 14 energie- en grondstof intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. SDR wordt actief ondersteund door North Sea Port en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. SDR heeft in hun roadmap ‘Towards a climate neutral industry in the Delta Region’ (CE-Delft, februari 2018) een duidelijke visie gepresenteerd om in 2050 te komen tot een CO2-neutrale industrie. Met deze roadmap willen de SDR bedrijven leiderschap tonen en voorop lopen in de transitie. CCS/U, waterstof en elektrificatie zijn belangrijke speerpunten.

Aandachtspunten voor de industrie die in de RES zijn opgenomen zijn de aanleg van een buisleidinginfrastructuur voor onder meer waterstof, CO2 synthetische nafta en warmte. Met de buisleidingen wordt transport via de weg vermeden.

Doorontwikkeling

Om de twee jaar zullen de besturen van gemeenten, provincie en waterschap de RES herzien. De RES blijft zo in de pas lopen met actuele technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De volgende stap is de vaststelling van de RES 1.0 door alle 13 Zeeuwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Als dit is gedaan, gaat deze naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Dan wordt ook de landelijke optelsom van alle regionale energiestrategieën gemaakt en berekend of hiermee de doelen uit het Klimaatakkoord bereikt worden. Hierna volgt een uitvoeringsplan met een gedetailleerde kijk op de maatregelen en in welke volgorde die uitgevoerd gaan worden. Ook in de uitvoering en doorontwikkeling werken partijen nauw samen in het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord.

 

Delen:
Author